• FRT LARA 600 – Colonna Forno H2040 4C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2040 2C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2040 3C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2040 4C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2280 2C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2280 3C
 • FRT LARA L450 – Colonna Dispensa H2280 4C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2040 2C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2040 3C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2040 4C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2280 2C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2280 3C
 • FRT LARA L600 – Colonna Dispensa H2280 4C
 • FRT LARA L600 – Colonna Forno H2040 2C
 • FRT LARA L600 – Colonna Forno H2040 3C
 • FRT LARA L600 – Colonna Forno H2280 2C
 • FRT LARA L600 – Colonna Forno H2280 3C
 • FRT LARA L600 – Colonna Forno H2280 4C
 • FRT LARA L600 – Mini Colonna Forno H1140 2C
 • FRT LARA L600 – Mini Colonna Forno H1320 2C
 • FRT LARA L600 – Mini Colonna Forno H1320 3C
 • FRT LARA L600 – Mini Colonna Forno H1320 4C
 • FRT LARA L600 – Mini Colonna Forno H960 1C